Bulan: September 2020

Sekitar abad ke-14 agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang dari Arab

Sekitar abad ke-14 agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang dari Arab Sekitar abad ke-14 agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Disamping itu, ada seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka dan kemudian terbentuklah kerjaan Islam di Malaka dengan rajanya …

Macam- macam bentuk jualbeli

Macam- macam bentuk jualbeli

Macam- macam bentuk jualbeli Bai’ al mutlaqah,   yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.Uang berperan sebagai alat tukar.semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli. Bai’ al muqayyadah, yaitu jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi …

RukundanSyaratJualBeli

RukundanSyaratJualBeli

RukundanSyaratJualBeli Orang yang melaksanakanakan djualbeli (penjualdanpembeli) : –     Berakal –     Balig –     Berhakmenggunakanhartanya Sigatataucapanijabdankabul. Kerelaanhatiantarapenjualdanpembeli yang diwujudkanmelaluiucapanijab (daripihakpenjual) dankabul (daripihakpembeli) Barang yang diperjualbelikan. –     Barang yang halal. –     Barangtersebutadamanfaatnya. –   Barangituadaditempat, atautidakadatetapisudahtersedia di tempat lain. –     Barangitumerupakanmiliksipenjualataudibawahkekuasaannya. –     Barangtersebutdiketahuiolehpihakpenjualdanpembelidenganjelas. Nilaitukarbarang yang dijual –     Hargajualdisepakatipenjualdanpembeli –     Nilaitukarbarangdapatdiserahkanpadawaktutransaksi. –     Apabilajualbelidengancara barter, nilaitukarbarangjangansamadenganbarang haram misalnya, Babi. Sumber : …

HukumdanDalilJualBeli

HukumdanDalilJualBeli

  HukumdanDalilJualBeli Di dalam Islam terdapatdasarhukumdari Al – Qur’an danHadis. Al-Qur’an yang menerangkantentangjualbeliantara lain: Al Baqarah : 198 Artinya : “Tidakadadosabagimuuntukmencarikarunia (rezkihasilperniagaan) dariTuhanmu. Makaapabilakamutelahbertolakdari ‘Arafat, berdzikirlahkepada Allah di Masy’arilharam.Dan berdzikirlah (denganmenyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nyakepadamu; dansesungguhnyakamusebelumitubenar-benartermasuk orang-orang yang sesat.”    Al Baqarah : 275 Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) ribatidakdapatberdirimelainkansepertiberdirinya orang yang kemasukansyaitanlantaran (tekanan) penyakitgila. Keadaanmereka …

Pengertian Ekonomi Dalam Islam

Pengertian Ekonomi Dalam Islam

Pengertian Ekonomi Dalam Islam Islam adalahsatu-satunya agama yang sempurna yang mengaturseluruhsendikehidupanmanusiadanalamsemesta.Kegiatanperekonomianmanusiajugadiaturdalam Islam denganprinsipillahiyah.Harta yang adapadakita, sesungguhnyabukanmilikmanusia, melainkanhanyatitipandari Allah SWT agar dimanfaatkansebaik-baiknya demi kepentinganumatmanusia yang padaakhirnyasemuaakankembalikepada Allah SWTuntukdipertanggungjawabkan. Ekonomi Islam merupakanilmu yang mempelajariperilakuekonomimanusia yang perilakunyadiatuberdasarkanaturan agama Islam dandidasaridengantauhidsebagaimanadirangkumdalamrukunimandanrukun Islam.Bekerjamerupakansuatukewajibankarena Allah SWTmemerintahkannya, sebagaimanafirman-Nyadalamsurat At Taubahayat 105: “Dan katakanlah, bekerjalahkamu, karena Allah danRasul-Nyaserta orang-orang yang berimanakanmelihat pekerjaanitu”. Karenakerjamembawapadakeampunan, …

KARAKTERISTIK EKONOMI MIKRO ISLAM

KARAKTERISTIK EKONOMI MIKRO ISLAM

KARAKTERISTIK EKONOMI MIKRO ISLAM Beberapa karakteristik Ekonomi Mikro Islam adalah sebagai berikut. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah Mengingat dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT., sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi, berbeda dengan hukum ekonomi lainnya yakni kapitalis dan sosialis yang tata aturannya semata-semata didasarkan …

  KARAKTERISTIK EKONOMI MIKRO ISLAM

  KARAKTERISTIK EKONOMI MIKRO ISLAM

  KARAKTERISTIK EKONOMI MIKRO ISLAM Beberapa karakteristik Ekonomi Mikro Islam adalah sebagai berikut. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah Mengingat dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT., sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi, berbeda dengan hukum ekonomi lainnya yakni kapitalis dan sosialis yang tata aturannya semata-semata didasarkan …

PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM MASA DINASTI SYAFAWI

PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM MASA DINASTI SYAFAWI Kronologis berdirinya Dinasti Syafawiyah Dinasti Syafawiyah pada mulanya adalah sebuah gerakan tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini kemudian dikenal sebagai Tarekat Syafawiyah yang berasal dari nama pendiri tarekat ini. Tarekat Syafawiyah berkembang pesat di Persia, Syria, dan Anatolia atau Asia Kecil. Fanatisme pengikut terekat …